Proces recenzyjny

Po wstępnej kwalifikacji dokonywanej przez redakcję czasopisma (która następuje w ciągu miesiąca), nadesłane artykuły są przekazywane do dwóch niezależnych recenzentów, specjalistów z danej dziedziny, pracujących w innej instytucji naukowej niż autor tekstu. Proces recenzji dokonywany jest zgodnie z zasadami double blind review, tzn. recenzenci nie wiedzą, kim jest autor tekstu, zaś autor nie zna nazwisk recenzentów.  

Oprócz ewaluacji tekstu, dokonywanej według formularza recenzji, recenzenci przekazują redakcji konkluzję dotyczącą zakwalifikowania artykułu do publikacji, mając do wyboru jedną z czterech opcji:

  1. praca kwalifikuje się do publikacji w wersji przesłanej do recenzji
  2. praca kwalifikuje się do publikacji po dokonaniu zmian
  3. praca może zostać przyjęta po dokonaniu zmian, po których powinna zostać ponownie zrecenzowana
  4. praca nie kwalifikuje się do publikacji 

W przypadku dwóch negatywnych recenzji (p. 4) artykuł jest odrzucany. Jeśli jedna recenzja jest pozytywna, druga zaś negatywna, ostateczną decyzję o publikacji artykułu podejmuje redaktor naczelny czasopisma. Informację o przyjęciu lub nieprzyjęciu artykułu do druku autor otrzymuje w ciągu maksymalnie trzech miesięcy od przesłania artykułu do redakcji.